Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Toepassingsgebied algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die deze overeenkomst heeft gesloten voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden. 

Art. 2. Bestemming van de dieren

De dieren die worden verkocht zijn bestemd als gezelschapsdier. Indien er specifieke vereisten worden gesteld aan het dier moeten deze voor het sluiten van de overeenkomst medegedeeld worden. De aanvaarding door de verkoper van deze specifieke vereisten kan enkel blijken uit een daartoe afzonderlijk gesloten overeenkomst.

Art. 3 Toepassing van de wettelijke garantie 

3.1 De koper kan zich steeds beroepen op de bepalingen van artikel 1649bis BW die voorzien in een garantie bij de aankoop van consumptiegoederen. Concreet houdt deze regeling in dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken die bij de levering aanwezig zijn en die zich binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering manifesteren. Ziekten of andere gebreken die veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, door een onoordeelkundige behandeling door de koper of een derde, alsook slechte voeding of abnormale verzorging of behandeling door de koper of een derde zijn geen gebreken die bij de levering aanwezig zijn en kunnen dan ook niet leiden tot de aansprakelijkheid van de verkoper. 

3.2 Indien het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste zes maanden, te rekenen vanaf de levering, geldt het vermoeden dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar. De verkoper kan aantonen dat het gebrek nog niet aanwezig was op het tijdstip van de levering of pas  later is ontstaan of nog, dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek (vb. ziekte met een incubatieperiode die korter is dan de termijn verstreken sedert de levering). Na het verstrijken van de termijn van zes maanden is het aan de koper om naast het bewijs van het bestaan van een gebrek, ook te bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering van het dier.

3.3 De mogelijkheid voor de koper om zich te beroepen op de wettelijke garantie uit het Burgerlijk Wetboek en de verkoper op grond van deze garantie aansprakelijk te stellen vervalt indien de koper nalaat de verkoper in kennis te stellen van het gebrek binnen een termijn van twee maanden nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen. Daarnaast rust op de koper een schadebeperkingsverplichting. Dit houdt in dat de koper die een gebrek (vb. ziekte) vaststelt ertoe gehouden is om de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen of een dierenarts te raadplegen indien een niet-onmiddellijke contact een verergering van de schade tot gevolg kan hebben (in het bijzonder bij levensbedreigende ziektes). De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het laattijdig in kennis stellen van de verkoper of de dierenarts van gebreken of ziekten van het dier.

3.4 Indien de verkoper aansprakelijk is, zal de koper zich op grond van de wettelijke garantie tegenover de verkoper kunnen beroepen op een kosteloos herstel (genezing) of een kosteloze vervanging van het dier (naar keuze van de koper). Slechts indien herstel en vervanging niet mogelijk zijn (bv. bij overlijden van het dier) of niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast kunnen worden uitgevoerd, kan de koper de ontbinding (terugbetaling mits teruggave van het dier) of een passende prijsvermindering vragen.

3.5 Kosteloos herstel op grond van de wettelijke garantie impliceert dat de verkoper instaat voor de genezing van het dier en vereist derhalve dat het dier aan de verkoper of een door hem aangewezen dierenarts wordt bezorgd. Kosteloos herstel is niet mogelijk indien de kosten van herstel buiten verhouding staan tot de kosten van een vervanging van het dier, alsook indien het eisen van herstel, in plaats van vervanging, gelet op de hoge kosten ervan als rechtsmisbruik kan worden beschouwd.

3.6 Indien de koper er op grond van het garantiecertificaat voor opteert te kiezen voor een eigen dierenarts met het oog op het herstel van het dier, staat de verkoper van het dier enkel in voor een vergoeding van de dierenartskosten die noodzakelijk waren om het dier te genezen en die hij ook zelf had moeten maken met het oog op een kosteloos herstel.

Bovendien zijn schadevergoedingsbedragen enkel verschuldigd in de mate dat zij niet buiten verhouding staan tot de kost van een vervanging van het dier en het vorderen van de betrokken bedragen geen rechtsmisbruik uitmaakt

Art. 4 Het garantiecertificaat overeenkomstig art 30. Van het KB van 27 april 2007

Dit garantiecertificaat is aanvullend aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 5 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Antwerpen.